11 / 100

Regulmin i Warunki Zakupu Gardenvity

(ważne od  1 Grudnia 2020 r.)

Niniejszy regulamin i warunki zakupu Gardenvity (zwane dalej „Regulaminem“ lub „Umową“) mają zastosowanie wobec wszystkich transakcji zawieranych w sklepie internetowym www.gardenvity.pl lub powiązanych z nimi działań i stosunków prawnych. Po zatwierdzeniu niniejszy Regulamin jest wiążący dla Sprzedającego i Kupującego. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego, procedurę nabycia i zapłaty za towar, dostawę towaru, zgłaszanie roszczeń, zwrot towaru, odpowiedzialność stron oraz inne postanowienia związane z kupnem i sprzedażą towarów w sklepie internetowym www.gardenvity.pl 

Nieodłączną częścią niniejszego Regulaminu są:

(1) Instrukcja instalacji i eksploatacji towarów, przedłożona jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zob. niżej)

(2) Warunki wykonania zobowiązań gwarancyjnych, przedłożone jako Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zob. niżej) 

W celu otrzymania przez Kupującego dodatkowych informacji lub wyjaśnień lub przesłania jakichkolwiek informacji lub dokumentów do Sprzedającego, wszelkie informacje i / lub dokumenty należy przesyłać na następujące adresy e-mail – info@gardenvity.pl delivery@gardenvity.pl, lub składać zapytania na stronie internetowej Sprzedającego https://www.gardenvity.pl/kontakt/, lub poprzez inne elektroniczne środki komunikacji (WhatsApp, Messenger i in.), jeśli zostały one określone i zatwierdzone przez Sprzedającego. Wysłanie przez Kupującego zapytania do Sprzedającego w którykolwiek z wymienionych sposobów uważa się za prawidłowe złożenie wniosku i dokumentów.

 1. DEFINICJE

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin i warunki zakupów, dodatkowe dokumenty, opisujące postanowienia, związane z zakupem towaru (-ów) w sklepie internetowym Sprzedającego. Zaakceptowanie Regulaminu oznacza zawarcie przez Strony umowy, a postanowienia Regulaminu oraz postanowienia dokumentów w nim określonych stają się warunkami umowy zawartej przez Strony.

1.2. Sprzedający – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB) Feroxi, której dane i kontakt wskazano na stronie internetowej https://www.gardenvity.pl/kontakt.

1.3. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, nabywająca sprzedawane przez Sprzedającego towary nie w celach handlowych.

1.4. Sklep internetowy – sklep internetowy działający na stronie www.gardenvity.pl, w którym Kupujący może nabywać oferowane przez Sprzedającego towary.

1.5. Strona / Strony –  Sprzedający i / lub Kupujący, zwani łącznie Stronami.

1.6. Osoba trzecia – każda osoba fizyczna lub prawna inna niż Strona.

1.7. Towar – lub Wyrób – rzeczy ruchome, które Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje na warunkach i w trybie określonym w sklepie internetowym Sprzedającego.

1.8. Dodatkowa usługa – usługa, która nie jest określona na stronie internetowej przy zamawianiu Towaru (-ów), której oczekuje Kupujący, w tym m.in. usługa transportu, dostawy, montażu, instalacji itp. Towaru.

1.9. VAT – podatek od wartości dodanej.

1.10. Zamówienie – Zamówienie Kupującego złożone Sprzedającemu w sklepie internetowym na sprzedaż towaru (-ów), które określa towar (-y), ich specyfikację, wyposażenie oraz inne ważne warunki.

1.11. CMR – dokument towarzyszący towarowi, na którym Kupujący musi oznaczyć wszelkie informacje dotyczące dostawy towaru (-ów), w tym m.in. oczywiste wady ilościowe, wyposażenia i jakościowe towaru (-ów).

1.12. DAP – warunki przewozu towaru (-ów) (Incoterms), zgodnie z którymi Sprzedający przekaże Kupującemu towar (-y) do jego dyspozycji we wskazanym przez niego miejscu. Sprzedający pokryje wszelkie koszty transportu towaru (-ów) do wskazanego miejsca, Sprzedający ponosi również ryzyko ewentualnych strat w wyniku uszkodzenia lub utraty towaru (-ów) do chwili przekazania do dyspozycji Kupującego we wskazanym miejscu. Ryzyko przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą dostarczenia towaru (-ów) pod wskazany adres.

1.13. MAINLAND – kontynentalna część ZK, w tym Szkocja (z wyłączeniem Irlandii, Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich, wyspy Wight, wyspy Man, wysp Scilly, wysp Szkocji).

1.14. FINAL PLACEMENT – sposób dostawy, gdy Towar (-y) jest dostarczany Kupującemu do miejsca docelowego pod adres i w określone miejsce wskazane przez Kupującego.

1.15. DO BRAMY – sposób dostawy, gdy Towar (-y) dostarczany jest Kupującemu pod adres wskazany w zamówieniu Kupującego do granic działki pod adresem wskazanym przez Kupującego. Transport towaru do miejsca docelowego jest organizowany i odpowiada za niego sam Kupujący.

1.16. Indywidualnie dostosowany Towar (-y) – jest to Towar (-y) zamówiony (-e) przez Kupującego, który został dostosowany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, w tym między innymi, standardowy Towar wyposażony w element lub części indywidualnie omówione z Kupującym lub system inny niż zwykle. Taki Towar jest uważany za Towar dostosowany do indywidualnych potrzeb i nie podlega zwrotowi.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin nie jest podpisywany indywidualnie, ale jest udostępniany Kupującemu w celu uzyskania informacji, pozostawienia komentarzy i pytań i / lub do akceptacji na stronie internetowej Sprzedającego https://www.gardenvity.pl. Kupujący może oddzielnie pobrać niniejszy Regulamin i powiązane dokumenty.

2.2. Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek pytania i / lub uwagi dotyczące stosowania postanowień Regulaminu oraz warunków dokumentów z nim związanych i / lub ich znaczenia, Kupujący przed złożeniem zamówienia na towar (-y), tj. przed potwierdzeniem, że akceptuje Regulamin oraz przed złożeniem zamówienia, musi wystąpić na piśmie do Sprzedającego, kierując zapytanie elektronicznymi środkami komunikacji na wskazany kontakt.

2.3. Kupujący potwierdza Regulamin i powiązane dokumenty, klikając „akceptuję”. 

2.4. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący utworzy koszyk w sklepie internetowym, podając swoje imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, wybraną metodę płatności oraz po zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności naciśnie przycisk „Złóż zamówienie”.

2.5. Żadne standardowe warunki i zasady Kupującego ani osoby trzeciej nie mają zastosowania i nie są ważne dla transakcji kupna-sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, chyba że pomiędzy Kupującym a Sprzedającym została zawarta odrębna umowa lub transakcja, która stanowi inaczej.

2.6. Wszelkie pisemne zmiany lub pisemne porozumienia między Stronami o niestosowaniu i / lub uzupełnieniu niektórych postanowień Regulaminu mają zastosowanie tylko do jednego konkretnego zamówienia, dla którego zostały dokonane.

 

 1. PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać Kupującemu na własność zamówiony (-e) przez niego jakościowy (-e) towar (-y), a Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia zamówionego towaru (-ów) i zapłacenia uzgodnionej przez Strony ceny na warunkach, zasadach i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. ZAMAWIANIE TOWARÓW

4.1. W sklepie internetowym Kupujący wybiera żądany towar (-y), tworzy zamówienie odpowiadające jego potrzebom i przesyła je Sprzedającemu. Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek pytania dotyczące towaru, jego eksploatacji, wyposażenia i / lub inne, wszelkie pytania Kupujący musi przed złożeniem zamówienia skierować do Sprzedającego na wskazany kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4.2. Kupujący wskaże na piśmie wszelkie uwagi i życzenia dotyczące towaru (-ów) oraz daty i warunków jego (ich) dostawy przed lub wraz z zamówieniem składanym Sprzedającemu.

4.3. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przystępuje do jego realizacji niezwłocznie, dlatego też zamówienie nie może zostać zmienione po jego złożeniu, chyba że zmiany te zostaną odrębnie potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie. Zamówienie można uzupełnić o dodatkowy (-e) towar(-y), ale będzie to traktowane jako osobne zamówienie. Sprzedający podejmuje decyzję o zatwierdzeniu sposobu dostawy Towaru (-ów) FINAL PLACEMENT dopiero po otrzymaniu wszystkich informacji od Kupującego, o których mowa w pkt. 6.7 Regulaminu. Odmowa dostarczenia Towaru (-ów) przez Sprzedającego stosując sposób dostawy FINAL PLACEMENT nie jest równoznaczna z anulowaniem zamówienia i / lub jego części.

4.4. Kupujący ma prawo anulować złożone zamówienie informując o tym Sprzedającego na piśmie, jednak we wszystkich przypadkach nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Kupujący musi wskazać na piśmie przyczynę anulowania.

4.5. Sprzedający ma prawo uznać, że za anulowanie zamówienia Kupującego zostanie uznana zwłoka Kupującego z zapłatą pełnej ceny towaru o ponad 2 (dwa) dni robocze i / lub inne działania Kupującego uniemożliwiające Sprzedającemu realizację zamówienia w całości (w tym między innymi sytuacje, w których zamówiony (-e) towar (-y) nie jest odbierany i / lub brak potwierdzenia dokładnej daty i godziny dostawy itp. przez ponad 2 (dwa) dni robocze).

4.6. W przypadku anulowania zamówienia później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Kupujący pokryje minimalne koszty magazynowania poniesione przez Sprzedającego (20,00 GBP / doba) uzgodnione przez Strony, za minimalny okres przechowywania 5 dni, koszty pakowania (100,00 GBP) oraz koszty anulowania transportu (500,00 GBP), których Sprzedający nie musi osobno udowadniać.

4.7. W przypadku anulowania przez Kupującego zamówienia po poinformowaniu przez Sprzedającego o terminie i godzinie dostawy, Kupujący dodatkowo pokryje koszty transportu i magazynowania towaru, których minimalna kwota to 700,00 GBP i które nie wymagają udowodnienia w drodze porozumienia Stron. Minimalny okres przechowywania, za który Kupujący zapłaci w tym przypadku, wynosi 5 dób. 

4.8. Sprzedający ma prawo nie potwierdzać zamówienia Kupującego i / lub je anulować najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia zamówienia, jeżeli Kupujący złoży i anuluje złożone zamówienie po raz drugi w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

4.9. Sprzedający ma również prawo do anulowania złożonego przez Kupującego zamówienia z innych powodów, powiadamiając Kupującego na piśmie na podany przez niego adres e-mail. Jeżeli Sprzedający anuluje zamówienie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty jego złożenia, zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich bezpośrednich strat poniesionych przez Kupującego z tego tytułu.

 

 1. CENA TOWARÓW I PROCEDURA PŁATNOŚCI

5.1.  Ceny towarów w sklepie internetowym Sprzedającego są podane w GBP i są wskazane wraz ze wszystkimi podatkami płaconymi przez Sprzedającego zgodnie z prawem. Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych opłat i / lub prowizji, jeżeli takie opłaty i / lub prowizje nie zostały określone w sklepie internetowym Sprzedającego przy zamawianiu towaru (-ów) lub nie są określone w niniejszym Regulaminie, chyba że przepisy przewidują obowiązek ich uiszczenia przez Kupującego. Postanowienia te nie mają zastosowania do zamawiania i / lub zakupu dodatkowych usług i / lub towarów.

5.2.  Sprzedający dostarczy zamówiony Towar (-y) Kupującemu na warunkach określonych przy zamawianiu Towaru (-ów), chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie lub w osobnym porozumieniu.

5.3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego przez Kupującego Towaru (-ów) na warunkach omówionych w zamówieniu oraz w niniejszym Regulaminie. Cena transportu Towarów jest wliczona w cenę Towaru, jeżeli została określona w sklepie internetowym Sprzedającego podczas składania zamówienia, w pozostałych przypadkach transport Towaru jest dodatkowo płatny i zależy od Towaru, jego ilości oraz miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego. Dodatkowa cena dostawy Towaru (-ów) określana jest dodatkowo przy cenie Towaru przed złożeniem zamówienia Sprzedającemu, a później strony mogą ją uzgodnić na piśmie w zależności od pożądanego miejsca dostawy Towaru (-ów).

5.3. Kupujący płaci pełną cenę Towaru składając zamówienie. Jeżeli zamówienie zostanie anulowane lub nie zostanie zrealizowane bez winy Kupującego, Sprzedający zwróci Kupującemu pełną zapłaconą kwotę w terminie 14 dni od daty anulowania i / lub zakończenia realizacji zamówienia.

5.4. Wszystkie płatności Kupującego są dokonywane przelewem bankowym lub Paypal na konto Sprzedającego. Płatności są możliwe zarówno za pomocą kart kredytowych, jak i debetowych. Za dzień zapłaty za towar uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Każda Strona Umowy ponosi własne koszty bankowe lub inne koszty związane z płatnością.

5.5.  Termin dostawy Towaru jest liczony po 2 (dwóch) dniach roboczych od złożenia zamówienia na Towar (-y).

5.6. Sprzedający ma prawo do zmiany ceny Towaru (-ów) i / lub ich części, innych warunków, poprzez opublikowanie wszystkich zmian w sklepie internetowym bez oddzielnego pisemnego powiadomienia. Sprzedający nie ma prawa do zmiany ceny Towaru (-ów) / lub ich części, jeżeli Kupujący złożył już na nie zamówienie – ale tylko dla tego Kupującego i tylko w zakresie złożonego przez niego zamówienia. W przypadku zamówienia indywidualnego obowiązuje Regulamin, który został opublikowany i obowiązywał w momencie złożenia zamówienia.

5.7.  Sprzedający ma prawo do potrącenia wszelkich strat, kosztów i / lub kar od kwoty zapłaconej przez Kupującego, informując o tym Kupującego pocztą elektroniczną i wskazując mu podstawę i kalkulację tych kosztów.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, DOSTAWA TOWARÓW

6.1.  Po złożeniu zamówienia i jego potwierdzeniu przez Sprzedającego, rozpoczyna się realizacja zamówienia.

6.2. Sprzedający dostarcza towar na część kontynentalną ZK, do Szkocji (z wyłączeniem Irlandii, Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich, wyspy Wight, wyspy Man, wysp Scilly, wysp Szkocji), bez dodatkowej opłaty za transport i / lub dostawę, chyba że Kupujący wybrał sposób dostawy FINAL PLACEMENT. O ile jest to możliwe, jak określił Sprzedający i za dodatkową opłatą, Towar (-y) mogą być dostarczane na terytoria inne niż określone w niniejszym postanowieniu.

6.3. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie towaru informując o tym na piśmie i zwrócić Kupującemu zapłaconą cenę za towar(-y), jeżeli Sprzedający nie dostarcza towaru do miejsca (terytorium) wskazanego przez Kupującego i nie ma takiej możliwości lub nie chce tego robić.

6.4. Towar jest wydawany Kupującemu w miejscu wskazanym w Zamówieniu (adres dostawy). W przypadku braku wyboru określonego sposobu dostawy Towar jest dostarczany „do bramy”. Kupujący jest odpowiedzialny za odbiór Towaru (-ów) pod adresem wskazanym w zamówieniu oraz w terminie uzgodnionym pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

6.5.  Towar dostarczany jest Kupującemu pod adres wskazany w zamówieniu lub w sposób oddzielnie na piśmie uzgodniony przez Strony. Możliwe są dwa sposoby dostawy: (1) FINAL PLACEMENT lub (2) “do bramy”.

6.6. Jeżeli sposób dostawy Towarów jest “do bramy” – Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie Towaru pod wskazany przez Kupującego adres, aż do bramy podwórka. Kupujący jest odpowiedzialny za transport Towaru z miejsca dostawy do dokładnego miejsca docelowego.

6.7. Jeżeli sposób dostawy Towarów jest FINAL PLACEMENT, obowiązkiem Kupującego jest poinformowanie Sprzedającego z wyprzedzeniem (w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia) o dokładnym miejscu docelowym Towaru pod wskazanym adresem, poprzez udostępnienie Sprzedającemu zdjęć i materiałów wideo oraz informacji o możliwych utrudnieniach i warunkach dostawy. Jeżeli do dostawy do miejsca docelowego wymagane jest dodatkowe wyposażenie techniczne, zapłaci za to dodatkowo Kupujący (np.: dźwig i in.). Dostarczając w ten sposób Sprzedający odpowiada za rozładunek Towaru i transport do dokładnego miejsca docelowego Towaru pod wskazanym adresem. Zdjęcia i materiały wideo muszą ukazywać drogę (trajektorię towarów) od bramy dziedzińca do miejsca docelowego. Materiały wideo powinny rejestrować wszystkie możliwe przeszkody, by Sprzedający mógł ocenić środki i sprzęt niezbędne do dostawy. Kupujący ma obowiązek dostarczyć informacje, o które wnioskuje Sprzedający. Po otrzymaniu takich informacji Sprzedający podejmie decyzję co do możliwości dostawy FINAL PLACEMENT i niezbędnym do tego sprzęcie i środkach oraz poinformuje o tym Kupującego. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego, Sprzedający ma prawo odmówić dostarczenia Towaru (-ów) w sposób FINAL PLACEMENT, w takim przypadku dostawa jest realizowana DO BRAMY, zwrot zapłaconej kwoty za dostawę FINAL PLACEMENT nastąpi Kupującemu w ciągu 14 dni.

6.8. Strony uzgadniają, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone środowisku, drodze, trawnikowi, infrastrukturze i/lub in. (przy  dostawie Towaru do bramy).

6.9. Niezależnie od wyboru sposobu dostawy Kupujący musi zapewnić, że Sprzedającemu lub jego przedstawicielowi zostaną stworzone wszelkie warunki do dostawy i rozładunku Towaru (-ów).  

6.10. Standardowy czas dostawy to 2 – 8 (dwa – osiem) tygodni. Sprzedający ma prawo wcześniej dostarczyć Towar (-y) Kupującemu. Dokładny termin i data dostawy Towaru (-ów) (w określonych granicach) zostaną wskazane Kupującemu z wyprzedzeniem na 2 – 5 (dwóch – pięciu) dni roboczych pocztą elektroniczną przed przewidywanym terminem dostawy. Kupujący musi w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego odpowiedzieć Sprzedającemu lub upoważnionej przez niego osobie, potwierdzając wskazaną datę i godzinę dostawy lub podając inne możliwe dla siebie daty i godziny dostawy, nie dłuższe jednak niż określony termin. Bez poinformowania Sprzedającego przez Kupującego realizacja zamówienia zostanie zawieszona. Jeżeli Kupujący nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym terminie dłużej niż 2 (dwa) dni robocze, Sprzedający ma prawo uznać, że Kupujący anuluje zamówienie zgodnie z pkt. 4.5, z zastosowaniem konsekwencji przewidzianych w pkt. 4.6 i pkt. i 4.7.

6.5. Kupujący potwierdza, że ​​jest świadomy, iż Towar dostarczany jest w dni robocze, nie może i nie zostanie dostarczony w weekendy, dni świąteczne, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inaczej.

6.6. Składając zamówienie Kupujący wskazuje Sprzedającemu dokładne miejsce dostawy Towaru, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, za pomocą którego Sprzedający poinformuje Kupującego o dokładnym terminie i godzinie dostawy. Kupujący odpowiada za poprawność podanych danych i wszelkie możliwe konsekwencje dotyczące możliwości kontaktu z ich użyciem.

6.7. Strony uzgadniają, że warunki Incoterms DAP mają zastosowanie do dostawy Towarów, o ile nie są one sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy. Incoterms DAP oznacza, że ​​Sprzedający ponosi koszty dostawy towaru do wskazanego przez Kupującego miejsca docelowego. Jeżeli Kupujący ma dodatkowe pytania dotyczące warunków dostawy, musi wcześniej, tj. przed złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności złożyć Sprzedającemu pisemną prośbę o wyjaśnienia.

6.8.  Kupujący zobowiązuje się zapewnić, że Towar zostanie odebrany przez niego lub osobę upoważnioną przez niego, w terminie wskazanym przez Sprzedającego i uzgodnionym z Kupującym. Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy osoba odbierająca Towar posiada uprawnienia Kupującego, za to odpowiada Kupujący.

6.10.  Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty Towaru przechodzi na Kupującego od chwili jego rozładunku pod wskazanym adresem („pod bramą”). Jeżeli na piśmie uzgodniono sposób dostawy FINAL PLACEMENT, Sprzedający ponosi ryzyko uszkodzenia i / lub utraty Towaru do czasu dostarczenia Towaru do miejsca docelowego. W przypadku odbioru Towaru przez osobę trzecią w imieniu Kupującego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane (niewykonane) przez osobę trzecią.

6.11.  O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Towar zostanie dostarczony tylko do granic posiadłości Kupującego („pod bramę”). W przypadku określonej metody dostawy, ale na życzenie Kupującego, Sprzedający ma prawo pomóc w dostarczeniu Towaru (-ów) na podwórko Kupującego, ale wszelkie związane z tym ryzyko ponosi Kupujący. Jeżeli Sprzedający, na życzenie Kupującego, pomoże w dostarczeniu Towaru (-ów) do określonego miejsca wskazanego przez Kupującego, za szkody powstałe podczas takiej dostawy (w tym między innymi za jakiekolwiek uszkodzenie Towaru (-ów), uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie trawnika, kostki brukowej lub innej nawierzchni, uszkodzenie roślin i in.) odpowiada sam Kupujący.

6.12. Kupującemu dostarczana jest w pełni zmontowana obudowa (-y) Towaru (-ów) (balii), ale pewne dodatkowe części Towaru (-ów) muszą zostać zainstalowane przez Kupującego samodzielnie, zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną przez Sprzedającego do Towaru (-ów). Instrukcja instalacji i eksploatacji Towaru jest integralną częścią niniejszego Regulaminu, stanowi Załącznik nr 1. Na odrębne  życzenie Kupującego i za zgodą Sprzedającego za dodatkową opłatą, Sprzedający lub jego przedstawiciel może zamontować dodatkowe części Towaru (-ów).

6.13.  Kupujący zobowiązuje się do montażu i / lub podłączenia Towaru (-ów) w celu użytkowania zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkowania, a także do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i innych określonych przez lokalne przepisy. Kupujący, dla którego jakiekolwiek warunki montażu i / lub podłączenia lub inne warunki eksploatacyjne są niejasne, musi z wyprzedzeniem przesłać Sprzedającemu zapytanie pocztą elektroniczną (przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń lub innych działań), a Sprzedający musi udzielić Kupującemu odpowiedzi na pytania w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.

6.14.  Sprzedający potwierdza i gwarantuje, że Towar (-y) jest bezpieczny w użytkowaniu i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i jakości określone w przepisach UE. Kupujący potwierdza, że ​​rozumie, iż zamawia Towar (-y) u Sprzedającego, działającego na terenie UE, w związku z czym zawarte w instrukcji obsługi postanowienia dotyczące użytkowania Towaru są zgodne z wymogami bezpieczeństwa określonymi w przepisach UE. Kupujący musi zamontować i używać zakupionego Towaru (-ów) w taki sposób, aby użytkowanie Towaru (-ów) było zgodne z wymogami bezpieczeństwa kraju, w którym jest używany. Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek pytania, przed podjęciem jakichkolwiek działań musi skonsultować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Kupujący wykonuje jakiekolwiek czynności bez konsultacji, wykonuje je na własne ryzyko. W przypadku konieczności dostosowania Towaru (-ów) do dodatkowych wymagań, wszelkie koszty dostosowania ponosi Kupujący.

6.15. W momencie dostarczenia Towaru (-ów) Kupującemu, przedkładane są mu następujące dokumenty: list przewozowy CMR, faktura, wykaz wyposażenia, instrukcja użytkowania – eksploatacji. Kupujący musi starannie i dokładnie obejrzeć dostarczony Towar(-y), upewnić się, że jakość, ilość i kompletność Towaru(-ów) są zgodne z zamówieniem, jeszcze przed podpisaniem listu przewozowego CMR. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, w tym między innymi wad zewnętrznych lub uszkodzenia Towaru (-ów), uszkodzenia opakowania, braku kompletności i / lub niezgodności, Kupujący musi określić wszystko na piśmie w liście przewozowym CMR, a kopię listu przewozowego CMR przesłać Sprzedającemu w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Towaru (-ów). W przeciwnym razie Kupujący będzie odpowiedzialny za niezgłoszenie reklamacji w terminie. Reklamacje, dotyczące oczywistych wad Towaru (-ów), które mogły zostać zidentyfikowane po odpowiedzialnej kontroli dostarczonego Towaru (-ów), nie będą uwzględniane.

6.16.  Jeżeli Towar (-y) dostarczony Kupującemu jest złej jakości pod względem ilości, jakości, wyposażenia, o czym Kupujący zaznaczył w liście przewozowym CMR i poinformował o tym Sprzedającego w wyznaczonym terminie, Sprzedający usunie takie rozbieżności na własny koszt i ryzyko w rozsądnym terminie. Podczas uzgadniania oględzin i / lub odbioru Towaru (-ów), obowiązuje pkt 6.10., który określa warunki i terminy zawiadomienia Kupującego o przybyciu i udzielenia odpowiedzi w stosownym czasie.

6.17. Jeżeli jakości i / lub kompletności Towaru nie można było obiektywnie określić w momencie jego dostawy (wady ukryte Towaru (-ów)), Kupujący musi zgłosić Sprzedającemu wszelkie roszczenia dotyczące niezgodności Towaru (-ów) wraz z opisem wad oraz zdjęciami i / lub materiałami wideo pisemnie – e-mailem – w terminie 5 dni od daty dostarczenia Towaru (-ów) i / lub wystąpienia wad, jeżeli wady wystąpiły później.

6.18. W przypadku stwierdzenia wady w jakości i / lub kompletności Towaru (-ów) oraz ustalenia zgodnie z procedurą i warunkami określonymi w niniejszej Umowie, że Sprzedający jest za nie odpowiedzialny, a Kupujący poinformował Sprzedającego terminowo i w odpowiedni sposób, wówczas Sprzedający: 1) albo obniży cenę Towaru (-ów), uwzględniając wady Towaru (-ów); 2) albo w rozsądnym czasie wymieni wadliwe części Towaru na wysokiej jakości. W takiej sytuacji obowiązują warunki określone w warunkach wykonania zobowiązań gwarancyjnych (Załącznik nr 2).

 

 1. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW JAKOŚCIOWYCH

7.1. Kupujący ma prawo zwrócić Sprzedającemu Towar (-y) wysokiej jakości lub zażądać wymiany Towaru (-ów) na inny (w tym przypadku Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia ewentualnej różnicy w cenie) poprzez pisemne powiadomienie Sprzedającego nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy. Towar (-y) nie może być używany i / lub w inny sposób uszkodzony.

7.2. Kupujący może zwrócić lub wymienić Towar (-y) wysokiej jakości tylko wtedy, gdy Towar (-y) nie był używany i jest w takim samym stanie, w jakim został dostarczony Kupującemu. Towar (-y) musi posiadać wszystkie oryginalne etykiety i być odpowiednio przygotowany do transportu tj. zapakowany zgodnie z instrukcją Sprzedającego w folię specjalnie przeznaczoną do pakowania Towaru, ułożony pionowo na europalecie i przewiązany plastikowymi pasami.

7.3. Kupujący potwierdza, że ​​został poinformowany, iż Towar (-y) jest dostarczany i rozładowywany z pozostawieniem wszystkich oryginalnych opakowań, palet, pasów itp., w związku z czym Kupującemu zaleca się przechowywanie opakowania Towaru (-ów) i wszystkich jego części przez co najmniej 14 dni (w przypadku zwrotu Towaru (-ów) musi on być zapakowany).

7.4. Kupujący musi poinformować Sprzedającego na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od daty dostawy, e-mailem o zwrocie lub wymianie towaru wysokiej jakości. Koszty wysyłki, transportu, w tym między innymi rozładunku / załadunku, magazynowania i inne koszty związane ze zwrotem towarów wysokiej jakości, Kupujący ponosi z góry zgodnie z niniejszym Regulaminem lub dokumentami i kalkulacjami przesłanymi przez Sprzedającego. Jeżeli Towar (-y) zwracany przez Kupującego nie jest odpowiednio zapakowany, był używany lub został w inny sposób uszkodzony, lub Kupujący odmawia pokrycia kosztów związanych ze zwrotem Towaru (-ów), Sprzedający ma prawo nie wymieniać i / lub nie odbierać Towaru (-ów).

7.5. Przy uzgadnianiu oględzin i / lub odbioru i / lub transportu Towaru (-ów), zastosowanie ma pkt 6.10., w którym określono terminy i warunki powiadomienia Kupującego o przybyciu oraz odpowiedzi Kupującego o odpowiednim dla niego terminie. Jeżeli Kupujący nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym terminie, Sprzedający ma prawo wstrzymać wykonanie swoich zobowiązań.

7.6. Towar wysokiej jakości, który został wyprodukowany dla Kupującego na indywidualne zamówienie lub życzenie nie podlega wymianie i zwrotowi. Jeżeli Kupujący odmówi zakupu i / lub odbioru Towaru zamówionego indywidualnie, cena Towaru nie podlega zwrotowi.

7.7. W przypadku zwrotu Towaru (-ów) wysokiej jakości, ryzyko załadunku, transportu i rozładunku Towaru (-ów) ponosi Kupujący, niezależnie od tego Kupujący czy Sprzedający jest zleceniodawcą usług transportowych.

7.8. Strony ustalają, że w każdym przypadku zwrotu Towaru (-ów) lub ich części Kupujący powinien udokumentować ich opakowanie, wyposażenie przed załadunkiem do pojazdu oraz po załadunku. Zdjęcia i materiały wideo muszą być przesłane przez Kupującego do Sprzedającego nie później niż tego samego dnia, w którym towary lub ich części zostały załadowane na pojazd. Ten warunek jest konieczny. Materiał wideo musi rejestrować sposób pakowania Towaru (-ów), ich ilość, części oraz sposób załadowania na pojazd. Dodatkowo Kupujący jest powiadamiany, że informacja ta jest bardzo ważna przy rozstrzyganiu kwestii częściowego lub całkowitego uszkodzenia Towaru (-ów) podczas transportu. Jeśli Kupujący dostarczy określone informacje, świadczące o prawidłowym zapakowaniu zwracanego Towaru (-ów), nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia Towaru (-ów), które wystąpiły podczas transportu.

7.9. Po zwrocie Towaru (-ów) wysokiej jakości, zgodnie z procedurą i warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, zapłacona kwota zostanie zwrócona Kupującemu po potrąceniu kosztów związanych ze zwrotem Towaru (-ów). (Jeśli Kupujący zamawia usługi transportowe samodzielnie, koszty transportu nie podlegają odliczeniu, ale w takim przypadku Kupujący musi otrzymać uprzednie pisemne potwierdzenie Sprzedającego dotyczące adresu zwrotnego na Litwie).

7.10. Po dostarczeniu zwracanego Towaru (-ów) wysokiej jakości, Sprzedający najpierw sprawdzi jego stan, ustali, czy nie ma żadnych naruszeń lub uszkodzeń i poinformuje o tym Kupującego pocztą elektroniczną w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania. Jeżeli stan Towaru (-ów) jest taki, w jakim jaki został dostarczony Kupującemu, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszt zwrotu i związane z tym inne koszty w terminie 30 dni od daty zwrotu Towaru Sprzedającemu.

7.11. Jeżeli po zwrocie Towaru (-ów) wysokiej jakości, Sprzedający stwierdzi, że Towar (-y) jest naruszony lub uszkodzony, nie działa lub nie jest w porządku, Sprzedający obliczy cenę naprawy takich uszkodzeń i przekaże ją Kupującemu. Za zgodą Kupującego pozostała kwota zostanie zwrócona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Kupującemu informacji. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z kwotą obliczoną przez Sprzedającego, wówczas sytuacja zostanie rozwiązana w drodze porozumienia Stron, a jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Kupującemu kalkulacji, Sprzedający potrąci kwotę naprawy uszkodzeń z zapłaconej przez Kupującego kwoty, a spór zostanie rozstrzygnięty na warunkach określonych w aktach prawnych.

7.12. Powyższe warunki dotyczą tylko zwrotu Towarów wysokiej jakości. Wadliwy Towar zostanie zwrócony na koszt i ryzyko Sprzedającego zgodnie z pkt. 6.16., 6.17. i 6.18. niniejszego Regulaminu oraz warunkami wykonania zobowiązań gwarancyjnych (Załącznik nr 2).

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

8.1. Sprzedający odpowiada za jakość Towaru i zgodność z zamówieniem: kompletność, ilość, model.

8.2. Za dostawę Towaru i termin dostawy odpowiada Sprzedający. Dokładny czas dostawy Towaru, po uprzednim poinformowaniu Kupującego, może różnić się o 12 (dwanaście) godzin  (wcześniej czy później niż uzgodniono) i nie będzie to uważane za naruszenie umowy przez Sprzedającego.  Warunek ten ma zastosowanie, jeżeli różnica 12 godzin nie oznacza dostarczenia Towaru w innym dniu niż uzgodniony. Jeżeli Sprzedający dostarczy Towar (-y) w dniu innym niż uzgodniony, zastosowanie ma pkt 8.3.

8.3. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Towaru (-ów) w uzgodnionym dniu z ważnych powodów, najpóźniej do godziny 9 rano w dniu dostawy poinformuje o tym Kupującego i uzgodni inny dzień dostawy Towaru (-ów), odpowiedni dla Kupującego i Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający pokryje wszelkie koszty związane z dodatkowym magazynowaniem i transportem Towaru (-ów).

8.4. Z ważnych i uzasadnionych przyczyn Kupujący ma prawo do pisemnego poinformowania Sprzedającego do godziny 9 rano w dniu dostawy, że spóźni się z odbiorem Towaru (-ów), ale nie dłużej niż 3 godziny. Sprzedający, po otrzymaniu do godz. 9 rano powiadomienia Kupującego o opóźnieniu w odbiorze Towaru (-ów) w granicach 3 godzin dostosuje się do Kupującego, nie dłużej jednak niż na 3 godziny od planowanego (uzgodnionego) terminu dostawy.

8.5. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru (-ów) w określonym czasie i miejscu, Sprzedający przetransportuje go do magazynu, a Kupujący zapłaci dodatkowo i z góry za dodatkową dostawę Towaru (-ów) w uzgodnionym przez strony terminie oraz zapłaci za przechowywanie Towaru (20,00 GBP / doba). Jeżeli Strony nie uzgodnią dodatkowego transportu Towaru (-ów) (czasu i miejsca dłużej niż 5 dni od daty ostatniej dostawy) lub Kupujący nie pokryje z góry kosztów ponownego transportu lub ponownie nie odbierze Towaru (-ów) w uzgodnionym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo do uznania, że Kupujący anulował zamówienie i dodatkowo mogą mieć zastosowanie pkt 4.6 i 4.7.

8.6. Kupujący jest odpowiedzialny za sformułowanie i złożenie zamówienia, zapłatę, odbiór Towaru, wskazanie w liście przewozowym CMR wszelkich roszczeń dotyczących dostawy Towaru oraz usterek i / lub wad Towaru, ukompletowania, uszkodzenia opakowania, prawidłowej eksploatacji Towaru i należytego wykonania innych zobowiązań.

8.7. Obie strony są odpowiedzialne za wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Jeżeli którakolwiek ze stron ma jakiekolwiek pytania dotyczące wykonania Umowy, musi skontaktować się z drugą stroną na piśmie i podjąć współpracę. Uznaje się, że strona naruszająca swój obowiązek współpracy naruszyła postanowienia niniejszej Umowy.

8.8. Jeżeli Kupujący anuluje zamówienie później niż 2 dni po złożeniu zamówienia bez winy Sprzedającego, Kupujący musi zwrócić Sprzedającemu minimalną kwotę 600,00 GBP tytułem kary umownej.

8.9. Kupujący potwierdza, że ​​został poinformowany i zgadza się, że jeśli nie zostaną stworzone odpowiednie warunki do dostawy i rozładunku lub odbioru Towarów (opóźnienie w rozładunku dostarczonego towaru o ponad 3 godziny) i / lub nie zostanie stworzona możliwość Sprzedającemu ich dostawy dłużej niż 5 dni roboczych od pierwotnie zaplanowanej daty dostawy Kupujący musi zwrócić Sprzedającemu koszty magazynowania i składowania w terminalu w wysokości 1000,00 GBP.

8.10. W przypadku anulowania przez Sprzedającego potwierdzonego zamówienia bez winy Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu wszystkie kwoty zapłacone przez niego na podstawie Umowy w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia oraz zwrócić wszelkie poniesione bezpośrednie straty.

8.11. Kupujący potwierdza, że ​​został poinformowany, iż projekt Towaru jest własnością Sprzedającego, kopiowanie, odsprzedaż i inne czynności niezwiązane z użytkiem osobistym są zabronione i chronione prawem.

8.12. Strony ustalają, że we wszystkich przypadkach Sprzedający wypłaci odszkodowanie tylko za bezpośrednie straty. Warunek ten nie ma zastosowania, jeżeli Towar (-y) kupowany jest przez osobę fizyczną w celu zaspokojenia potrzeb własnych i rodziny (konsumentów).

 

 1. GWARANCJA

9.1. Towar objęty jest gwarancją. Okres gwarancji biegnie od dnia dostawy Towaru Kupującemu.

9.2. Gwarancja obejmuje wady fabryczne, które ujawniły się podczas używania Towaru (-ów) zgodnie z przeznaczeniem.

9.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru (-ów), wynikające z niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się, przechowywania, montażu, użytkowania, modyfikacji lub naprawy Towaru (-ów) i / lub normalnego zużycia i / lub w przypadku uszkodzenia mechanicznego. Poszczególne części towaru mają inny okres gwarancji.

9.4. Instrukcja instalacji i eksploatacji Towaru (-ów) zawiera Załącznik nr 1. Kupujący zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu korzystania z Towaru, jego konserwacji i / lub czyszczenia, przed wykonaniem jakichkolwiek czynności musi wcześniej zwrócić się do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej i używać Towaru dokładnie według instrukcji i zaleceń Sprzedającego.

9.5. Warunki gwarancji zawiera Załącznik nr 2. Kupujący jest informowany, że bez pisemnej zgody Sprzedającego nie powinien prowadzić prac związanych z usuwaniem wad / usterek Towaru i ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, koszty i straty wynikające z usunięcia wad / usterek Towaru. Warunki i terminy gwarancji na Towar nie będą miały zastosowania wobec Kupującego i wygasną od dnia usunięcia usterek / wad Towaru bez zgody Sprzedającego.

9.6. Kupujący potwierdza, że ​​posiada odpowiednie i zrozumiałe instrukcje i zasady w języku angielskim oraz, jeśli zechce, przetłumaczy je na inny język na własny koszt.

 

 1. SIŁA WYŻSZA LUB NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI

10.1. Z wyjątkiem obowiązku Kupującego rozliczenia się ze Sprzedającym, do którego nie mają zastosowania postanowienia niniejszego rozdziału, każda ze Stron zostanie zwolniona z zobowiązań wynikających z Umowy i / lub Zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej, w tym (ale nie wyłącznie) pożaru, powodzi, tornada, trzęsienia ziemi, wojny, zamieszek, powstania, strajku, lokautu, spowolnienia gospodarczego, epidemii, ograniczeń wskutek kwarantanny, opóźnienia w transporcie, niedoboru siły roboczej lub strajków, braku materiałów lub zdolności produkcyjnej, incydentu, bojkotu, embarga, działań lub zarządzeń rządu lub organów władzy, oraz z powodu wszelkich innych nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza kontrolą Strony.

10.2. Strona musi powiadomić drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu okoliczności siły wyższej w rozsądnym terminie po uzyskaniu o tym informacji.

10.3. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 3 (trzy) miesiące, każda ze Stron bez negatywnych konsekwencji ma prawo do anulowania dowolnego zamówienia poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony z wyprzedzeniem 10 (dziesięciu) dni roboczych.

10.4. Jeżeli Sprzedający lub Kupujący nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych i pozostających poza jego kontrolą, których nie mógł przewidzieć, w tym między innymi COVID-19, wypadku, korków w wyniku wypadku itp., Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w terminie z powodu nieprzewidzianych okoliczności musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie, w takim przypadku nie będzie podlegać karom. Jednak wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności nie zwalnia Strony z obowiązku wykonania zobowiązań w późniejszym terminie, a nieprzewidziane okoliczności nie mogą prowadzić do anulowania zamówienia, chyba że Strony uzgodnią to pisemnie w drodze wzajemnego porozumienia.

 

 1. WAŻNOŚĆ I ROZWIĄZANIE UMOWY

11.1. Ważność i rozwiązanie umowy (niniejszego Regulaminu i powiązanych dokumentów) oraz ważność i anulowanie oddzielnego zamówienia to różne kwestie i wywołują różne konsekwencje prawne.

11.2. Strony ustalają, że Umowa (niniejszy Regulamin oraz związane z nim dokumenty i postanowienia) wchodzi w życie z chwilą jej zatwierdzenia i obowiązuje bezterminowo. Umowa zostaje potwierdzona poprzez złożenie pierwszego zamówienia. Umowa obowiązuje po wykonaniu odrębnego zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia indywidualnego Umowa również pozostaje w mocy. Po złożeniu nowego zamówienia warunki umowy (warunki niniejszego Regulaminu) zachowują ważność, o ile nie uległy zmianie w momencie składania nowego zamówienia. Jeżeli warunki niniejszej umowy (Regulamin lub powiązane dokumenty) uległy zmianie w momencie złożenia nowego zamówienia, obowiązują zmienione warunki  umowy (nowej).

11.3. Po złożeniu zamówienia Sprzedającemu, wchodzi ono w życie i obowiązuje do momentu pełnej realizacji, jeżeli żadna ze stron nie anuluje go w terminie i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Anulowane zamówienie traci ważność od daty otrzymania zawiadomienia o anulowaniu.

11.4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana jednostronnie, jeżeli druga strona w istotny sposób ją naruszy, pod warunkiem, że strona naruszająca została powiadomiona na piśmie z 30-dniowym wyprzedzeniem i jeżeli strona naruszająca nie naprawi takiego naruszenia w dodatkowym terminie określonym na piśmie. Po rozwiązaniu umowy wszystkie oczekujące zamówienia muszą być zrealizowane w całości, chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie.

11.5. Zamówienie indywidualne można anulować bez negatywnych konsekwencji poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia jego złożenia lub otrzymania.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Warunki niniejszej umowy (Regulamin) wchodzą w życie z dniem 1 Grudnia 2020 r. i mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych Sprzedającemu od tej daty.

12.2. Strony przesyłają wszelkie informacje, powiadomienia i dokumenty pocztą elektroniczną na adresy wskazane w zamówieniu. Za zgodą Stron informacje i dokumenty przesłane drogą elektroniczną drugiej Stronie uważa się za otrzymane w dniu roboczym następującym po dniu wysłania.

12.3. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Stron, Strona, której dane kontaktowe lub dane uległy zmianie, poinformuje o tym drugą Stronę na piśmie – e-mailem nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po nastąpieniu zmiany.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Instrukcja instalacji i eksploatacji towarów;

Załącznik nr 2 Warunki wykonania zobowiązań gwarancyjnych;

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

Warunki Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych

Dokument składa się z następujących części:

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II – OKRES GWARANCJI I PROCEDURA JEJ UDZIELENIA
ROZDZIAŁ III  – WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH
ROZDZIAŁ IV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedający gwarantuje, że Wyrób jest dobrej jakości, a Kupujący będzie mógł go używać zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych Wyrobu lub jego części zastosowanie mają poniższe Zasady realizacji zobowiązań gwarancyjnych, na mocy których Sprzedający zobowiązuje się do wymiany wadliwych części / materiałów Wyrobu na jakościowe lub do odpowiedniego obniżenia ceny umownej.
2. Zasady udzielenia gwarancji stanowią integralną część umowy i regulują kwestie, tryb oraz warunki obowiązywania, stosowania i wykonywania zobowiązań gwarancyjnych.
3. Kupujący zapoznany zostaje z niniejszymi Zasadami na stronie internetowej Sprzedającego https://www.gardenvity.pl. Akceptując Regulamin Kupujący potwierdza również, że zapoznał się i zgadza się z Zasadami udzielenia gwarancji. Kupujący ma prawo pobrać kopię niniejszych Zasad.
4. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z którymkolwiek z przewidzianych warunków, przed ich akceptacją poinformuje o tym Sprzedającego na piśmie. Jeżeli Kupujący nie ma jasności co do któregokolwiek z przewidzianych warunków, przed ich zatwierdzeniem przekaże Sprzedającemu wszelkie pytania na piśmie. W przeciwnym razie warunki zostaną uznane za akceptowalne i jasne dla Kupującego, zaakceptowane przez niego.
5. Procedury i warunki instalacji i eksploatacji Wyrobów określone są w Zasadach instalacji i eksploatacji Wyrobów, których należy przestrzegać w celu prawidłowego działania Wyrobów.
6. Zobowiązania gwarancyjne realizowane są tylko wtedy, gdy nie zostały naruszone określone warunki montażu i eksploatacji Wyrobów określone w Zasadach instalacji i eksploatacji, dlatego ważne jest, aby Kupujący dokładnie zapoznał się z instrukcją użytkowania Wyrobów, Zasadami udzielenia gwarancji. Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek pytania związane z określonymi zasadami, musi skontaktować się ze Sprzedającym na piśmie w celu wyjaśnienia przed podjęciem jakichkolwiek działań.
7. Gwarancja na Wyrób i / lub jego część jest zapewnieniem Sprzedającego, że Wyrób i / lub jego część będą zdatne do użytku przez cały okres gwarancji. Zobowiązania gwarancyjne obejmują wady jakościowe Wyrobu i / lub jego części, które nie istniały w momencie dostawy Wyrobu do Kupującego, a które ujawnią się (powstaną) w okresie gwarancyjnym podczas użytkowania Wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami instalacji i eksploatacji.
8. Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania swoich zobowiązań wynikających z udzielenia Kupującemu Gwarancji na Wyrób lub jego części w rozsądnym terminie w całym okresie gwarancyjnym Wyrobu i / lub jego części.
9. Ponadto informuje się, że Kupujący zobowiązany jest zbadać wszystkie wady Wyrobu: w zakresie opakowania, ukompletowania, ilości i jakości po dostawie i rozładunku Wyrobu, tj. w momencie dostawy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności Kupujący zaznaczy wszelkie rozbieżności na piśmie w liście przewozowym CMR w trakcie dostawy Wyrobu. Kopię listu przewozowego CMR należy przesłać Sprzedającemu w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Wyrobu. W przeciwnym razie Kupujący będzie odpowiedzialny za niezgłoszenie roszczeń Sprzedającemu, roszczenia dotyczące takich oczywistych wad Wyrobu lub jego części, które mogły zostać zidentyfikowane podczas odpowiedzialnej kontroli dostarczonego Wyrobu w chwili dostawy, mogą nie zostać uwzględnione, ponieważ nie będą traktowane jako przedmiot zobowiązań gwarancyjnych. Przedmiotem zobowiązań gwarancyjnych są wady fabryczne Wyrobu lub jego części, które ujawniły się lub wystąpiły w okresie gwarancyjnym, gdy Wyrób został prawidłowo zainstalowany, był odpowiednio przechowywany, użytkowany i konserwowany.

II ROZDZIAŁ. OKRES GWARANCJI I PROCEDURA JEJ UDZIELENIA

10. Gwarancja jest ważna i obejmuje wszystkie nowe Wyroby i ich części, zakupione bezpośrednio w sklepie internetowym Gardenvity.
11. Wyroby objęte są ogólnym okresem gwarancyjnym, wynoszącym 2 (dwa) lata, z wyjątkiem poszczególnych części Wyrobu, dla których może być ustalony krótszy okres gwarancji i które są wyraźnie wskazane na piśmie w pkt. 16 niniejszych Zasad.
12. Okres gwarancyjny liczony jest od dnia wydania wyrobu Kupującemu. Jeżeli oddzielny Wyrób i jego części są dostarczane Kupującemu w różnym czasie, okres gwarancji biegnie od dostarczenia Kupującemu całości Wyrobu i jego części, jeżeli później dostarczone części Wyrobu są niezbędne do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i bez których Wyrób nie może być używany.
13. Po usunięciu usterek, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym lub wypełnieniu zobowiązań gwarancyjnych w inny sposób, okres gwarancji nie jest liczony na nowo, tj. nie odnawia się i nadal jest liczony od daty dostarczenia Wyrobu Kupującemu.
14. Okres gwarancji ulega zawieszeniu i nie jest liczony w okresie, w którym Sprzedający dokona niezbędnych czynności związanych z wypełnieniem obowiązków gwarancyjnych, zmierzających do usunięcia wad jakościowych, wskutek czego Kupujący nie może używać Wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. W tym okresie okres gwarancji nie jest liczony (jest zawieszony).
15. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność Gardenvity za wady fabryczne Wyrobu (-ów) lub części, które wystąpiły lub ujawniły się w okresie gwarancyjnym, jeżeli Wyroby zostały prawidłowo zainstalowane, były odpowiednio przechowywane, obsługiwane i konserwowane.
16. Krótszy niż przewidziany w pkt. 12 okres gwarancyjny dotyczy niektórych części Wyrobu, wymienionych poniżej. Te części Wyrobu objęte są gwarancją na 1 (jeden) rok:

16.1. Schody;
16.2. Półki;
16.3. Uchwyty na szklanki;
16.4. Pokrywa;
16.5. Termometr;
16.6. Kratka piecyka;
16.7. Szuflada na popiół.

17. Gwarancja ma zastosowanie, jeżeli Kupujący dokonał pełnego rozliczenia ze Sprzedającym. Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wykonaniem zobowiązań gwarancyjnych, jeżeli Kupujący nie dopełnił obowiązku zapłaty Sprzedającemu za zamówiony Wyrób i / lub jego część lub inne usługi lub nie dokonał innych płatności wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej ze Sprzedającym.
18. Gwarancja obowiązuje w przypadku, gdy Kupujący postępuje zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszych zasadach (rozdział III) w zakresie powiadamiania o wadach jakościowych Wyrobu i / lub jego części.
19. Gwarancja obowiązuje, jeżeli wyrób lub jego części zostały zamontowane, są obsługiwane i konserwowane zgodnie z określoną procedurą (INSTALACJA I EKSPLOATACJA WYROBÓW stanowi integralną część Regulaminu zakupów). Gardenvity nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady Wyrobów lub ich części, wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji lub innych prac.

20. Gwarancja nie obejmuje między innymi następujących przypadków:
20.1. Gardenvity nie ponosi odpowiedzialności za wady Wyrobów lub ich części, jeżeli powstały one w wyniku niewłaściwych działań Kupującego lub jego pracowników lub innych osób trzecich, jakichkolwiek zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych itp. Zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne obejmują uszkodzenia, w przypadku których powstanie lub użycie substancji chemicznie czynnych (w tym między innymi chloru, którego nie można używać) wpływa na wyrób i / lub jego część, z wyjątkiem tych, które normalnie występują w środowisku naturalnym.
20.2. Wszelkich wad spowodowanych niewłaściwą konserwacją Wyrobów (nagromadzony brud i inne osady nieoczyszczone z powierzchni wyrobów, umyślne działanie, zaniedbanie lub niewłaściwe użytkowanie Wyrobów).
20.3. Wszelkich wad spowodowanych ponownym pomalowaniem lub inną obróbką Wyrobów przy użyciu materiału, który nie jest zalecany do użytku.
20.4. Wszelkich usterek w przypadku klęski żywiołowej lub równoważnego oddziaływania sił naturalnych (powódź, pożar, wypadek itp.).
20.5. Pęknięć i węzłów, które występują w drewnie jako w naturalnym materiale w normalnej odpowiedzi na zmiany wilgotności i temperatury.
20.6. Zmiany kształtu kratki piecyka i szuflady na popiół, która zwykle następuje, gdy metal reaguje na wysoką temperaturę.
20.7. Wszelkich rozbieżności lub wyblaknięcia koloru Wyrobu lub jego części.
20.8. Wszelkich wad powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, przechowywania lub montażu Wyrobów.
20.9. Wszelkich wad wynikających z nieprzestrzegania wymagań innych zasad eksploatacji i / lub porad Gardenvity.
21. Kupujący potwierdza i akceptuje to, że wady jakościowe Wyrobu (-ów) nie obejmują niezgodności wzorów drewna (w tym między innymi rozgałęzień, nierówności, naturalnych pęknięć, które nie kolidują z przeznaczeniem wyrobu), rozbieżności kolorystycznych, deformacji elementów drewnianych, stalowych lub szklanych wskutek zmieniających się warunków atmosferycznych. i starzenia się lub wszelkich wad spowodowanych naturalnym zużyciem lub niewłaściwą obsługą i użytkowaniem Wyrobu (-ów).

III ROZDZIAŁ. WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH

22. Kupujący, po zauważeniu wad Wyrobów, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym, zobowiązany jest niezwłocznie, tj. w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich ujawnienia, skontaktować się z Gardenvity na piśmie, określając, gdzie i jakie wady wystąpiły, dostarczyć ich zdjęcia i / lub materiały wideo oraz wskazać i przekazać dokumenty zakupu Wyrobów, nazwy Wyrobów i inne informacje wymagane przez Gardenvity.
23. Gardenvity ma prawo do upewnienia się co do istnienia wad, dlatego muszą zostać stworzone wszelkie warunki do fizycznej kontroli obiektu, dostarczone wszystkie wymagane informacje, stworzone wszystkie niezbędne warunki, o które wnioskuje Sprzedający, do wykonania zobowiązań gwarancyjnych, a jeśli takie warunki nie zostaną stworzone dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych bez wyjaśnienia lub bez podania przyczyn, Gardenvity ma prawo odmówić wykonania zobowiązań gwarancyjnych i uznać, że Kupujący z nich rezygnuje.
24. Po dokonaniu oceny sytuacji Gardenvity przedłoży opinię dotyczącą stosowania zobowiązań gwarancyjnych. Opinia Gardenvity musi być złożona w rozsądnym terminie, licząc od przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji przez Kupującego. W przypadku składania dokumentów w częściach termin biegnie od daty złożenia ostatniego dokumentu i / lub podania ostatniej informacji.
25. W przypadku stwierdzenia, że wady są przedmiotem serwisu gwarancyjnego, strony uzgodnią rozsądne opcje i warunki usunięcia wad i / lub inne rozwiązania akceptowane przez strony.
26. W przypadku stwierdzenia, że wady jakościowe Wyrobu mają charakter fabryczny i gwarancja musi je obejmować, według wyboru Kupującego i za zgodą Sprzedającego, można skorzystać z jednej z poniższych opcji:
26.1. W ciągu 10 dni od daty otrzymania potwierdzenia Kupującego co do wyboru opcji Gardenvity zwróci Kupującemu cenę złej jakości materiałów lub części. W takim przypadku uważa się, że cena umowna została obniżona, a Sprzedający nie ponosi i nie będzie w przyszłości odpowiedzialny za wykonanie zobowiązań gwarancyjnych na te części, za które Kupującemu zostało zapłacone odszkodowanie.
26.2. W ciągu 10 dni od daty otrzymania potwierdzenia Kupującego co do wyboru opcji, Gardenvity podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia wad Wyrobu i / lub jego części w rozsądnym możliwym terminie, tak aby Wyrób nadawał się do zamierzonego zastosowania (w tym między innymi w sytuacjach, w których muszą zostać wymienione niewłaściwe części Wyrobu na odpowiednie itp.). Kupujący zobowiązuje się stworzyć wszelkie niezbędne warunki do takiej pracy. Jeżeli Sprzedającemu bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego nie umożliwiono wykonania naprawy i / lub oględzin Wyrobu, uważa się, że Kupujący odmawia serwisu gwarancyjnego, a Sprzedający ma prawo go nie wykonywać.
26.3. Gardenvity zwróci pełną cenę Wyrobu lub dostarczy Kupującemu nowy analogiczny Wyrób tylko wtedy, gdy Sprzedający potwierdzi na piśmie, że naprawa Wyrobu lub wymiana jego części jest niewłaściwa z powodu nadmiernej ceny w porównaniu z ceną Wyrobu, a Kupujący zwróci Wyrób Sprzedającemu.
27. Kupujący został poinformowany i rozumie, że po wywiązaniu się przez Sprzedającego z zobowiązań gwarancyjnych dotyczących wymiany niektórych części na nowe i / lub naprawy Wyrobu, kolor i / lub kształt niektórych części może różnić się od oryginalnego koloru i / lub kształtu Wyrobu. Nie będzie to uważane za wadę.
28. Uznaje się, że Sprzedający należycie wypełnił swoje zobowiązania gwarancyjne, gdy w określonych przypadkach wymieni wadliwą część na odpowiednią i przekaże Kupującemu dokładne instrukcje i zalecenia dotyczące jej montażu i / lub przykręcenia i / lub naprawy i / lub mocowania.
29. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego, że zobowiązania gwarancyjne nie mogą być wykonane, Kupujący otrzyma o tym pisemną informację.
30. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z opinią Sprzedającego o niestosowaniu zobowiązań gwarancyjnych, Kupujący powiadomi o tym Sprzedającego na piśmie nie później niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania takiej opinii.
31. Opinia Sprzedającego o wyłączeniu gwarancji może zostać zanegowana, jeżeli Kupujący poinformuje Sprzedającego o braku akceptacji zgodnie z procedurą określoną w pkt. 28 i skorzysta z pomocy niezależnego biegłego, uzgodnionego wcześniej ze Sprzedającym, aby odrzucić taką opinię.
32. Jeżeli biegły zatwierdzony przez obie strony stwierdzi, że ujawnione wady są fabryczne, a zobowiązania gwarancyjne należy stosować zgodnie z niniejszymi zasadami, Sprzedający, według własnego uznania, zażąda ponownego badania lub zwróci Kupującemu koszty badania i wypełni zobowiązania gwarancyjne.
33. Jeżeli biegły zatwierdzony przez obie strony stwierdzi, że ujawnione wady nie są fabryczne, a obowiązki gwarancyjne nie mają zastosowania zgodnie z niniejszymi zasadami, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonanego badania.

ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. W przypadku chęci zmiany lub dostosowania któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu należy przed potwierdzeniem zamówienia złożyć wniosek o zmianę, usunięcie lub dostosowanie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu.
35. Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek pytania dotyczące informacji określonych w Regulaminie lub w jego opinii ich brakuje, Kupujący może wystąpić na piśmie o dodatkowe konsultacje w związku z użytkowaniem, konserwacją itp. Produktu/Wyrobu.
36. Niniejsza gwarancja jest jedyną ważną gwarancją na wyrób Gardenvity i nie może być zastąpiona żadną inną gwarancją wydaną przez dystrybutorów lub kogokolwiek innego niż upoważniony przedstawiciel Gardenvity bez pisemnej zgody Gardenvity.
37. Gwarancja udzielona przez Sprzedającego nie obejmuje wyrównania strat pośrednich.